6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

( KVKK ) BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

 

BANDIRMA ASFALTI 10.KM BİGA/ÇANAKKALE adresinde mukim, 4990414159 Vergi Nolu, 0499041415900028 Mersis Nolu KAPTANLAR UN GIDA ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. bundan sonra (“ŞİRKET”) olarak anılacaktır. Şirket olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Tarafımızca yürütülen kampanyalar ve hizmetler kapsamında Kanun’a uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetimiz hakkında aydınlatma ve bilgilendirme metnidir.

 

  1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

            KVKK uyarınca, Şirket olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,  hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde, doğru ve güncel olarak ve yasal mevzuat sınırlarını aşmamak kaydıyla işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve işlendikleri amaçla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

            Şirketimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

2.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENME AMAÇLARI

            Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz Şirketimiz nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir.

           

Şirketimiz tarafından; kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, şirket bilgileriniz işlenmektedir. Kişisel verileriniz; Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi ve Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

 

            Şirketimiz, kural olarak kişisel verilerin işlenmesi için veri sahibinin (ya da ilgili kişilerin) açık rızalarını yazılı olarak almaktadır. Ancak Kanunun Madde 5/2 veya Madde 6/3’te belirtilen kişisel veri işleme şartlarından herhangi birinin varlığı durumunda açık rıza aranmamaktadır.

 

 

  1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

            Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

 

            Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Şirketimiz tarafından açık rızanız alınmaksızın veya Kanunun mad 6/3’te belirtilen veri işleme şartı olmaksızın özel nitelikli kişisel verileriniz hiçbir suretle işlenmemektedir.

 

4.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AMAÇLARI

            Şirketimiz yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel verilerinizi; gerekli olduğu hallerde yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir. Kişisel verileriniz Kanun gereğince açık rızanız olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

 

5.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

            Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak ve yukarıda belirtilen amaçlara dayanarak toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun’un 4/2 maddesindeki öngörülen ve aydınlatma metninin 6. Maddesinde belirtilen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya madde 5/2’de belirtilen; kanunlarda öngörülme, fiili imkansızlık, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, ilgili kişi tarafından alenileştirme, bir hakkında tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaati hallerinde ve 6/3 maddelesinde öngörülen sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler kanunlarda öngörülen hallerde açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE TEMEL İLKELERİMİZ

a- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Şirketimiz elde ettiği veri kaynağını sorgular ve kişisel verilerinizi titizlikle inceleyerek verilerin hukuka uygun yollardan elde edildiğine emin olur.

b- Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Kişisel verilerinizin doğru, eksiksiz ve açık rızanız dahilinde işlendiğine azami dikkat etmekte ve değişiklik olması durumunda güncellenmesine önem vermekteyiz.

c- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Kişisel verileriniz yalnızca yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda ve yasalar çerçevesinde işlenmektedir. Sayılı amaçlar dışında herhangi bir şekilde kesinlikle veri işlemesi yapılmaz.

d- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Kişisel verileriniz yalnızca sayılı amaçlar doğrultusunda ve ölçülü, sınırlı bir şekilde kullanılır.

e- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme:Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler kadar muhafaza edilir.

 

7.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

Kanun gereğince herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili aşağıdaki haklara sahiptir. Şirketimize başvurarak;

a- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f- Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g-Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA TALEPTE BULUNMAK İÇİN

            Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu olarak; KAPTANLAR UN GIDA ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş., BANDIRMA ASFALTI 10.KM BİGA/ÇANAKKALE adresine, kişisel veri sahibi olan ilgili kişinin https://kaptanlarun.com.tr/ adresinde yer alan BAŞVURU FORMUNU doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şirket adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta göndererek, yapacağınız şahsi başvuru ile, Noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya Kişisel Verileri Koruma Kurumunun belirlediği yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Talebin niteliğine ve yöntemine Şirketimiz, başvurunun gerçekten size ait olup olmadığını anlayabilmek ve haklarınızı korumak adına ilave teyit talep edebilir.

6698 sayılı KVK Kanunu 13/1. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya KVK Kurumunun belirlediği yukarıda yazılı yöntemlerle Şirketimizimize iletmeniz gerekmektedir.

 Şirketimize, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki talep edilecektir. Bu ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her bir sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya karşı verilecek cevabın CD, flaş bellek gibi elektronik kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının gerektirdiği maliyet miktarını geçmeyecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip, “KAPTANLAR UN GIDA ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.”  tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.